Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Čo s nespotrebovanými liekmi?

Nespotrebované lieky nemožno likvidovať ako bežný komunálny odpad, ani verejnou kanalizáciou splachovaním do výlevky alebo toalety. Nielen lieky viazané na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné, prípadne veterinárne lieky po vyradení z použitia patria medzi nebezpečný odpad a ako taký musia byť likvidované špecifickým spôsobom. Ak sa táto zásada nedodrží, môžu ich zložky kontaminovať pôdu alebo podzemné vody. Chemikálie uvoľnené z liekov pri ich nevhodnej likvidácii majú pri dlhodobej expozícii výrazný vplyv na zdravie ľudí a zvierat aj pri nízkych koncentráciách.

Kam teda s nimi?

Všetky preexspirované alebo nespotrebované lieky možno bezplatne vrátiť do ktorejkoľvek verejnej lekárne. Lekáreň je zo zákona povinná takéto lieky prevziať a mať vytvorené miesto na zhromažďovanie vyzbieraných liekov. Nespotrebované lieky sú v lekárňach uchovávané v označených nádobách chránených proti zneužitiu až do odovzdania špecializovaným spoločnostiam (MODRÁ PLANÉTA, spol. s r.o.). Tie potom nepoužité lieky zlikvidujú tak, aby nedošlo ku kontaminácii pôdy ani podzemných vôd. Zvoz z lekární prebieha dva razy v roku, na jar a na jeseň.

Kedy vrátiť nespotrebované lieky do lekárne?

  • Ak už nebudete užívať liek, ktorý vám predpísal lekár.
Nikdy nepodávajte vám predpísaný liek ďalšej osobe, hoci by mala podobné príznaky ochorenia. Môžete jej závažným spôsobom poškodiť zdravie. Takisto nie je vhodné svojvoľne meniť dávkovanie. Akúkoľvek zmenu skonzultujte s vaším ošetrujúcim alebo odborným lekárom.

  • Ak je liek po dátume spotreby – po exspirácii.
Doba exspirácie je vždy vyznačená na vonkajšom aj vnútornom obale lieku. Je to doba, počas ktorej výrobca garantuje účinnosť a bezpečnosť lieku. Po jej uplynutí sa v lepšom prípade môže znižovať účinnosť lieku, v horšom prípade môže byť zdraviu škodlivý.

  • Ak dôjde k akejkoľvek viditeľnej zmene vlastností lieku, akou je zmena farby, konzistencie, vône alebo chute lieku.

  • Ak je vnútorný obal lieku poškodený, napríklad popraskaná, tečúca tuba.

Ako možno lieky do lekárne vrátiť?

Nepoužité lieky sa do lekárne vracajú len vo vnútornom obale, teda v blistri, sklenenej alebo plastovej nádobe alebo hliníkovej tube. Vonkajší papierový obal a príbalový leták možno zlikvidovať ako separovaný komunálny odpad. Zníži sa tým celkový objem odpadu z nespotrebovaných liekov, ktorý sa likviduje pomerne nákladným spôsobom. Pozor však na vyberanie tabliet z blistrov! Zložky rôznych druhov tabliet spolu môžu reagovať. Aj lieky v špeciálnych obaloch, napríklad inhalačné formy, treba odovzdať v lekárni. Podobne obaly, v ktorých zostali zvyšky liekov, napríklad tuba s antibiotickou masťou.

Možno do lekárne vrátiť aj použité ihly, striekačky a ortuťové teplomery?

Áno, ak nehrozí kontaminácia priestorov ani ohrozenie personálu lekárne alebo pracovníkov MODREJ PLANÉTY pri manipulácii. Preto treba použité ihly a striekačky odovzdať oddelene v plastovej nádobe, napr. PET fľaši. Nepoškodené ortuťové teplomery sa odovzdávajú takisto zvlášť v uzatvorenej nádobe, aby sa zabránilo prípadnému úniku ortuti. Ortuť je prchavá a pre ľudský organizmus toxická. Preto sú v súčasnosti ortuťové teplomery nahrádzané digitálnymi, infračervenými teplomermi alebo teplomermi s farbeným liehom namiesto ortuti.

Čo do lekárne nepatrí?

Medzi nebezpečný odpad z nespotrebovaných liekov nepatria výživové doplnky, kozmetika, homeopatia a väčšina zdravotníckych pomôcok.

Trocha štatistiky na záver

Pri správnom užívaní liekov na predpis by teoreticky nemali ostávať žiadne nespotrebované lieky. Výnimkou je zmena liečby alebo dávkovania, ktorú však má určiť lekár. Množstvo pacientov však neužíva lieky predpísaným spôsobom, prípadne si nechá lekárom predpísať väčšie množstvo „liekov do zásoby“. Na Slovensku každoročne narastá objem liekov nespotrebovaných obyvateľstvom, ktorý sa vyzbiera v lekárňach. V roku 2017 to bolo vyše 130 ton. Z toho podstatnú časť tvorili lieky na predpis.

Kto to teda zaplatí?

Zber nespotrebovaných liekov od obyvateľstva prebieha v lekárňach bezplatne. Následný zvoz z lekární a likvidáciu v špeciálnych spaľovniach zabezpečuje 2-krát v roku Štátny ústav pre kontrolu liečiv. ŠÚKL má na tento účel vyčlenené prostriedky zo štátneho rozpočtu. Z verejných zdrojov platíme za nespotrebované lieky v podstate dvakrát. Prvý raz pri výbere na predpis na základe verejného zdravotného poistenia, druhý raz pri ich likvidácii. Preto je vhodné pravidelne kontrolovať domácu, prípadne firemnú lekárničku a mať prehľad o liekoch v nej, ako aj o dátume exspirácie.

Poznáte aplikáciu Green Bin?


Cieľom mobilnej aplikácie Green Bin je uľahčiť ľuďom orientáciu, kam s odpadom v ich meste a okolí. Aplikácia v prehľadnom prostredí mobilného telefónu alebo tabletu cez GPS identifikuje, kde je najbližšie miesto na odovzdanie daného typu odpadu. Touto cestou používateľ napríklad rýchlo zistí, kde je v jeho blízkosti lekáreň, v ktorej môže nepotrebné lieky odovzdať. Okrem liekov aplikácia ponúka navigáciu aj pre iné druhy odpadov a signalizuje, do akej farby koša patrí v danej lokalite ten-ktorý typ odpadu.

Green Bin je k dispozícii na bezplatné stiahnutie online v iTunes a obchode Google Play.


Autor: PharmDr. Beáta Kellerová, lekáreň Dr.Max
Foto: pixabay.com, Dr.Max