Všetko,
čo by ste mali vedieť
o rozumnom
užívaní liekov

Podpísaním správy od lekára dávate tzv. informovaný súhlas

Po vyšetrení vás lekár požiada podpísať správu z vyšetrenia. Správa obsahuje informácie o vašom zdravotnom stave, diagnóze či navrhovanej liečbe, jej následkoch a rizikách, tiež o tom, čo vám hrozí, ak by ste odporúčanú liečbu odmietli. Súčasťou lekárskej správy je aj udelenie tzv. informovaného súhlasu. Váš podpis znamená, že s navrhovanou liečbou súhlasíte.

Informovaný súhlas pacienta je totiž preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.

Čo by mal obsahovať?

  • informácie o vašom zdravotnom stave a diagnóze,
  • o účele - teda druhu, závažnosti, rozsahu navrhovaného úkonu,
  • o povahe (bolestivosti a priebehu úkonu),
  • o následkoch a rizikách poskytnutia navrhovanej zdravotnej starostlivosti,
  • o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Poučenie by malo byť zrozumiteľné, citlivé, na pacienta by nemal byť vyvíjaný žiaden nátlak. Pacient by zároveň mal mať dostatočný čas, aby sa mohol slobodne rozhodnúť, či informovaný súhlas udelí alebo odmietne. Dôležitou informáciou je, že každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

Čo v prípade, ak zdravotníci nemajú informovaný súhlas pacienta?

V presne zadefinovaných prípadoch (§6 ods. 9 zákona č. 576/2004) sa zdravotná starostlivosť môže poskytnúť aj bez súhlasu pacienta. Je to v prípade neodkladnej starostlivosti, v prípadoch ochranného liečenia uloženého súdom podľa trestného zákona. Informovaný súhlas sa tiež nevyžaduje v prípade osoby, ktorá šíri prenosnú chorobu, takisto ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, prípadne ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Pokiaľ lekár zatají isté skutočnosti, zodpovedá on

Nie je to síce časté, ale môže prísť aj k takejto situácii, keď lekár prekročí rámec udeleného súhlasu. Napríklad vykoná iný úkon, o ktorom hovoril pacientovi. Nepovie všetky skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie pacienta, či daný zákrok podstúpi alebo nie. Môže sa stať, že neuvedie všetky možné alternatívy liečby alebo určí nesprávny diagnostický postup. V takýchto prípadoch preberá zodpovednosť lekár.

Poučenie pri liečbe, ktorá nie je bežne dostupná

Ako by malo vyzerať poučenie v prípade liečby, ktorá nie je bežne dostupná? Lekár by mal pacienta jasne poučiť, či ide o neregistrovanú a neuhradenú liečbu alebo registrovanú a nehradenú liečbu. Môže sa stať, že daná inovatívna liečba je registrovaná i hradená, no žiaľ, na Slovensku momentálne nedostupná. Pokiaľ by liečba mala preukázateľný možný pozitívny účinok pri určitých indikáciách, ale je vysoko finančne náročná, pacient by o takejto možnosti tiež mal byť informovaný.

Informovaný súhlas je dôležitou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pacient, ktorý ho udeľuje, by preto nemal len mechanicky podpísať podávaný papier. Mal by využiť svoje právo a pýtať sa lekára. Informovať sa o svojej diagnóze, prognóze, navrhovanej liečbe i o rizikách, ktoré mu hrozia. Mal by poznať všetky alternatívy a najmä, mal by mať čas na vyjadrenie sa či zmenu svojho rozhodnutia. Iba vtedy  bude mať informovaný súhlas ozajstný zmysel.


Zdroje:
Zákon č. 576/2004 Z. z. (Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
D. Tomek: Informovaný súhlas pacienta a  Poučenie pacienta o liečbe (in: publikácia Boľavé kĺbiky)
Autor: Petra Balážová, EUPATI Slovensko
Foto: pixabay.com